PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

ZAKONODAJA

URADNI LISTI

Leto 2010
Leto 2011
Leto 2012
Leto 2013
Leto 2014

Spremembe davkov po ZUJF

USTAVA

Ustava Republike Slovenije

ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) - PIS
Zakon o revidiranju

DOHODNINA

Zakon o dohodnini - PIS

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - NPB9
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2012

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2013
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2012
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2011
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2010
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2009
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2012
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2011
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvic za odmero dohodnine za leto 2009

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Sprememba opisa Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb - PIS
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008 - PIS
EURIBOR
Pravilnik o priznani obrestni meri

DDV

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) - PIS
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - PIS

DAVČNI POSTOPEK

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) - PIS
Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku - PIS
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2009 - Uradni list 114/2009
Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2009
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost - Uradni list 138/2006
Sprememba pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost - Uradni list 126/2008
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov - ne veljajo več
Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov Ur.l. RS, št. 103/2010
Javnofinančni prihodki - podračuni (1)
Javnofinančni prihodki - podračuni (2)
Nov način plačevanja davkov s 01.10.2011

Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov
Vprašanja

DAVEK NA MOTORNA VOZILA

Zakon o davku na motorna vozila

DAVEK NA VODNA PLOVILA

Zakon o davku na vodna plovila

DAVEK NA FINANČNE STORITVE

Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS)
Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve

PLAČE

Zakon o delovnih razmerjih - PIS
Refundacija bolniške
Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja - Uradni list
Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost - FURS
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove Ur.l.89/13 - FURS
Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost od 01.01.2015 dalje - FURS
Plače in stroški dela - SURS
Zakon o minimalni plači

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)

KOLEKTIVNE POGODBE

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti

ZPIZ

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)

Pravilnik o določanju zavarovalne osnove Ur.l.89/13

BANKA SLOVENIJE

Zakon o Banki Slovenije
Poročanje podatkov za namene statistike finančnih računov
Standardna klasifikacija instucionalnih sektorjev (SKIS)

DRUŠTVA

Zakon o društvih
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti žensk in moških, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu


Pravilnik o pridobitni dejavnosti - www.racunovodja.com
Poenostavljeno knjigovodstvo za društva - www.racunovodja.com
Vodenje poslovnih knjig v društvih - www.racunovodja.com
Praktični primeri knjiženje pri društvih - www.racunovodja.com
Praktični primeri pri društvih - dvostavno knjigovodstvo - www.racunovodja.com
Razumevanje društev - www.racunovodja.com
Obdavčitev v društvih - www.racunovodja.com
Zgled statuta in Izjava o dovolitvi vodenja osebnih podatkov - www.racunovodja.com
Vzorec pravilnika o materialnem in finančnem poslovanju za društva - www.rarunovodja.com

SPONZORSTVO - DONATORSTVO

Davčna obravnava sponzorstva in donatorstva - www.racunovodja.com

BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE

Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu - PIS
Pravilnik o plačevanju z gotovino inblagajniški maksimum - Uradni list
Zakon o plačilnih storitvah in sistemih - PIS

IZTERJAVA - IZVRŠBA - ZAVAROVANJE

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-UPB4)

MEDIACIJA

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov